Tha mi cinnteach gun tid feadhainn de na daoine aig a bheil Gidhlig bho ths neo aig a bheil e taing air an dcheall aca falbh bhuaith air sgths gun do sgrobh e rabhd sean fhasanta is cho eu-ceart na h-aghaidh.

Im siccar hell lost a lot o the fowk thit are Gaelic spikkers due tae thon auld farrent rant agin it.

Wings Over Scotland | The lesser of two stupids