Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ali Abbasi

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Ali Abbasi

  (English translation follows Gaelic text)

  MURCHADH MacLEID

  Scotland on Sunday, 1.8.04


  Tha Alba agus saoghal na Gidhlig gu h-raid air rud a chall le bs
  Ali Abbasi ann an Glaschu oidhche Dhihaoine.

  Shmhlaich e rud a bha sinn son faicinn anns an dthaich seo. Fear le
  dualchas Aisianach, ach a ghabh ri Alba mar a dhachaigh. Fear a bha
  comhfhurtail leis an an d dhualchas agus a bha air son ite a thoirt
  dha cultar dthchasach na h-Alba fhin. Ann an Alba far an fheum
  iomairtean a dheanamh an aghaidh grin-cinnidh, bha Abbasi,
  agus 'obair aig BBC Alba a' sealltainn mar a dh'fhaodadh cisean a
  bhi le daoine a' measgachadh agus a' gabhail idh ann an dualchas
  cch a' chile.

  Ceithear mosan air ais dh'fhs e tinn le galar a mhill inneamh-don
  a' chuirp. Ghabh e an grim neo am fiabhras-clibhe agus bhsaich e
  nuair a dh'fhalbh sgamhan is a dh'fhilig 'irne neo dubhag, cha robh
  an truaghan ach dreach 42.

  Rugadh Abbasi ann an Karachi am Pakistan agus thinig e a dh'Alba le
  a theaghlach ann an 1963.

  Duine sprsail, duine ibhinn. A thug togail dha ite a dh'fhaodadh a
  bhi gu math troimhe chile. Thinig e dha'n BhBC ann an 1994, agus
  dh'atharraich e an digh anns an robh am BBC ann an Alba a' toirt
  seachad naidheachdan siubhail. Gu ruige sin, bhiodh am BBC a' gabhail
  fiosrachaidh a steach bho bhuidheannan bho'n taobh muigh. Thug Abbasi
  beatha dha'n fhiosrachadh siubhail nach robh aig a' phos sin de'n
  phrgram roimhn sin.

  Agus fhuair barrachd dhaoine elas air Abbasi air sgth nan rudan
  eile a bhiodh e a' deanamh timchioll air a' BhBC. A bharrachd air na
  naidheachdan-siubhail a libhrigeadh, bhiodh Abbasi cuideachd ag obair
  mar dorsair, a' leigeil dhaoine a steach gu cuid de na studios beaga
  taobh muigh nan uairean bhaisteach. Mar sin dheth, 'siomadh neach a
  bha ainmeil ann an Alba a choinnich ris aig doras studio,
  agus 'siomadh fear eile nach robh cho ainmeil ach a bhiodh air
  prgram a bhiodh a' coinneachadh ris.

  Choinnich mi fhn ris an uiridh ann an Sternabhagh, nuair a chaidh
  mi a steach a dheanamh pos air Radio nan Gaidheal, bha e anns an
  eilean agus e ag obair anns na studios agus e a' deanamh posan air
  a' phrgram igridh Rapal.

  Nuair a thigeadh daoine dha'n togalach ann an Sternabhagh gus
  bruidhinn air na prgraman Gidhlig an t-seachdainn ud 'se Ali Abbasi
  fhin a bhiodh a' cur filte orra nan cnan fhin.

  Agus bha e fada ro iriseal mu dheidhinn a chuid Ghidhlig. Bu dual
  dha a bhi ag rdh nach robh a' Ghidhlig aige cho math sin. Ach 'si a
  bha math. Bha blas-cainnt gu h-raid aige a bha dreach glan fhin.

  Bha e cudthromach ann an saoghal na Gidhlig air sgth is gun robh e
  a' sealltainn gum faodadh daoine aig nach robh ceangal-teaghlaich ris
  a' Ghaidhealtachd tiseachadh air a' chnan a dh'ionnsachadh. Thug e
  misneachd dha luchd-ionnsachaidh na Gidhlig gun robh iad dha-rreabh
  nam pirt de rud-eigin, gun robh air slighe gus deanamh cinnteach gum
  biodh ceangal eadar barrachd is barrachd de shluagh na h-Alba agus
  dthaich a tha ln de dh'ainmean is dleab nan Gaidheal.

  Anns an Damhair an uiridh chaidh ainmeachadh mar aon de'n fheadhainn
  ainmeil a bha an riaghaltas a' cleachdadh gus toirt air daoine ga a
  bhi a' leughadh, 'se am fear a thagh iad dha'n Ghidhlig.

  Nuair a bhiodh luchd-ionnsachaidh a' dol tro na leabhraichean, bha
  fios aca gun robh barrachd dhiubh ann seach iad fhin, gun robh
  cuideachd feadhainn de 'celebs' a' str le grmair is facail
  Ghidhlig. Gum faodadh e a bhi ndarrach dha cuid a bhi ag rdh gun
  fheumadh iad beagan obrach a dheanamh air an cuid Ghidhlig.

  Thug e misneachd cuideachd dha daoine a rugadh is a thogadh leis a'
  chnain agus a dh'fhuiling bliadhnaichean de dhaoine a' cumail a mach
  gum b'e a bh'ann an Gidhlig cnan nach fi. An uair a bhios sinn a'
  coimhead ri saoghal a tha a' dol Beurla mu'n cuairt oirnn, tha e cho
  furasda dchas a leigeil seachad. Smaoineachadh gur e a bhios annainn
  fhn an fheadhainn mu dheireadh. Gu bheil cho math laighe sos ann an
  oisean mar am fuigheall ma dheireadh de thribh caillte, agus gabhail
  ris gu bheil an str seachad agus gu bheil ar dighean is ar dualchas
  gu bhi a' dol an diochuimhne.

  Tha idh Ali Abbasi is a shamhail ag innse dhuinn gu bheil saoghal a
  muigh an sin nach toirt maitheanas dhuinn ann am bith ma n sinn
  dearmad air ar dualchas. Nach fhaod sinn stad a str.

  Bha e a' tuigsinn co ris a bha e coltach an cuideam a bhi ort
  diochuimhneachadh air dualchas.

  Thuirt e ris a' phipear seo: "Ghabh mise idh anns a' Ghidhlig air
  sgth is gun robh mise a' tuigsinn bho'n eachdraidh agam fhn co ris
  a bha e coltach daoine a bhi 'gad chineadh is ag igheach ort, 'Coma
  leat a bhi a' bruidhinn cnan mar sin., chan eil i gu feum
  tuilleadh.'

  "Tha e truagh cho beag idh is a tha muinntirr na h-Alba a'
  sealltainn ann an cnan a bhuineas dha'n tr aca fhin."

  Tha e eagallach neach a chall aig aois cho g, bidh aobhair na
  Gidhlig ine fhada ga chuimhneachadh.

  In Translation

  Ali Abbasi: the Gaelic world has lost one of its humble heroes

  Scotland and the Gaelic world in particular is poorer today after the
  death of Ali Abbasi who died in hospital in Glasgow last Friday night.

  He personified much of what we want to see more of in our country. He
  was of Asian background but made himself at home in Scotland. He was
  comfortable with both his Scottish and his Asian heritage and also
  wanted a place given to Scotland's indigenous culture. In a Scotland
  where national campaigns have to be run against racism, Abbasi, and
  his role at BBC Scotland, showed how things could and should be, as
  people of different backgrounds would mix and take an interest in
  each other's cultures.

  He contracted a virus four months ago which damaged his immune
  system. He then fell ill with pneumonia and died after a lung
  collapsed and he suffered kidney failure. He was only 42 years old.

  He was born in Karachi in Pakistan, and arrived as a toddler with his
  family in Scotland in 1963.

  He was a natural comic, a gentle man of fun. He gave a lift and a
  spur to a BBC office which could often be in a state of chaos. He
  arrived at the BBC in 1994, and changed the way that BBC Scotland
  dealt with the travel news, his own speciality. Until then, the BBC
  had simply taken people from travel organisations on air. Abbasi gave
  some life to a feature of the programmes which could be very dry
  until then.

  In addition to hearing him on air, many people encountered Abbasi in
  his other roles around the BBC. In addition to presenting the travel
  news, he often had the task of letting people into smaller BBC
  studios outwith normal hours. In that way, many people in Scottish
  public life came to know him as the man who got him into the studio.
  And many who were less famous but might be involved in a programme,
  got to meet him.

  I last saw him last year in Stornoway, when I was heading into the
  studio there to take part in a programme on the BBC's Gaelic Radio
  service. He was on the island and managing studios and also taking
  part in the youth radio show Rapal.

  For the weeks he was there, people who came to the studio out of
  hours in Stornoway, were greeted in their own Gaelic language by
  Abbasi.

  And he was all too humble about his own Gaelic. He would always say
  that his command of the language was not all that good.But his Gaelic
  was, in fact, very impressive. His accent in particular, was
  excellent.

  He mattered in the Gaelic world because he showed that people who had
  no family connection with the Highlands could take a real interest in
  the language. His presence in Gaeldom gave a spur to the often-lonely
  learners of the language who could feel that they were part of
  something ensuring that more and more Scots could have a more
  tangible connection to a country full of Gaelic place names and the
  relics of the Gaelic heritage.

  Last October, he was named as one of the Scottish Executive's reading
  champions, whom ministers hoped to use to get young people into
  books. He was the celebrity ministers chose to get children reading
  Gaelic books.

  As learners of the language ploughed through their books, they could
  know that they were part of a bigger community which took in people
  from all walks of life, that even 'celebs' were toiling with the
  grammar and the vocabulary of the language. It gave the hope that it
  might become a feature of a Scot's life to talk of working to improve
  one's Gaelic a little.

  He was also a boost to many who were brought up with the language and
  who endured years of people telling them that their language was
  worthless. As we see a world around us which seems to be going all-
  English, it is all too easy to give up hope. It is tempting to want
  to crawl into a corner like the last remnant of a lost tribe, to
  accept that the battle is over and that our ways and language are to
  be forgotten forever.

  The interest which Ali Abbasi and other learners show in the language
  should be a warning to us that there is a world out there which will
  never forgive us if we dispense with our heritage. That we cannot
  afford to stop struggling for the language.

  And he understood what it was like to be under pressure to dump one's
  culture.

  He told this newspaper: "I took an interest in Gaelic because I
  understood from my own experience what it was like to have people
  slagging you off and mocking and saying, 'Don't bother speaking that
  old language, it is of no more use.'

  He added: "It is desperately sad to see the people of Scotland show
  so little interest in a language which belongs to their own country.

  It is heart-rending to see him depart at such a young age, the Gaelic
  world will remember him for a long time.

 • #2
  Sunday Herald, 1.8.04

  Poignant farewell to radio star Ali

  Muslim broadcaster hailed as multicultural hero, as great and good
  gather for his funeral
  By Torcuil Crichton


  FOR once there were no traffic problems to report. Instead, everyone
  just had to have their own favourite Ali Abbasi story to help take
  the sting out of the tears.

  Hundreds of friends and colleagues turned out for the funeral service
  of Radio Scotland's traffic reporter at Glasgow Central Mosque
  yesterday afternoon, following Ali's untimely death on Friday at the
  age of 42.

  Ali Abbasi had been off the air for the past four months after
  falling ill with a virus. The illness destroyed his immune system, he
  then caught pneumonia and suffered a collapsed lung and kidney
  failure.

  Like his close friend and fellow broadcaster Kenny MacIntyre, who
  died suddenly in 1999, Ali Abbasi had an impish style of his own that
  left listeners in a small nation feeling as if they all knew him.

  Muslim, Glaswegian, an adopted Gael and a walking broom cupboard of
  bad jokes, Ali Abbasi's multi-faceted character somehow struck a
  chord with modern Scotland. His wit and personality transformed
  mundane traffic reports into entertainment on wheels. He only read
  the traffic news, but he became an institution.

  Certainly, Ali moved across many areas of Scottish life. He came from
  Karachi as a toddler, grew up Glaswegian, found common cause with
  Gaelic Scotland and had high political friends. He was probably the
  only Scottish radio broadcaster whose name would be known by
  schoolchildren.

  Ten years ago, when he phoned BBC Scotland to criticise the quality
  of programmes aimed at the Asian community, he landed himself a job
  and quickly gave up his post as a guard with Glasgow Art Galleries
  and Museums. Inadvertently, Ali Abbasi provided a glimpse of what a
  multicultural Scotland might look like accommodating, comfortable
  with himself and in any company, and always ready with a self-
  deprecating joke.

  Some stories are apocryphal, some so risqu that they are best left
  in the joke books he produced for the memorial fund for his BBC
  colleague, Kenny MacIntyre

  There is the one about the former BBC Scotland controller Pat
  Chalmers taking a delegation from the Commission for Racial Equality
  around the BBC Queen Margaret Drive headquarters. When the party
  alighted on the newsroom they found Ali and the respected political
  correspondent MacIntyre staging a no-holds-barred wrestling fight on
  the newsroom floor. Just as the delegation entered the room MacIntyre
  gained the advantage, shouting: "We're sick of you black *******s in
  Glasgow." There was a great bond between the two and their frequent
  jibes were laced with wit that punctured any sense of political
  correctness. One of Ali's favourite pictures was of MacIntyre and
  himself arm in arm which he had captioned: "We bring you the news in
  black and white."

  BBC journalist John Morrison, a close friend of both men, said that
  Abbasi lit up the newsroom with his wit and repartee. "More than
  that, Ali was kind, caring and compassionate," said Morrison
  yesterday. "You never left his company without a smile on your face."

  Morrison, a Gaelic speaker from North Uist and MacIntyre, from Mull,
  were Abbasi's entre to the Gaelic world. "The Gaelic department was
  where Ali had the most fun in the BBC," explained Morrison
  yesterday. "I think that's what got him started. He felt drawn to
  places like Skye and Lewis and he embraced the language, the culture,
  the music and the people."

  Perhaps the sense of family and community in his own Muslim
  background also drew Abbasi to Gaelic. He studied at Sabhal Mr
  Ostaig, the Gaelic college on Skye, and perfected his language skills
  on placement with BBC Radio nan Gaidheal in Stornoway. He was
  delighted to be made Scotland's first reading ambassador for the
  language. Within a year of starting to learn, he was broadcasting on
  Gaelic radio and television. "He was an amazingly positive image for
  Gaelic and for Scotland,"said Morrison.

  Ali Abbasi undoubtedly nudged along a small country still working out
  a definition of multiculturalism. Ali's friends ranged from the
  former Secretary General of Nato, George Robertson and First Minister
  Jack McConnell to the people of Mull and Lewis.

  In sunshine yesterday, a mixed crowd of mourners, many visiting a
  mosque for the first time, heard traditional prayers followed by a
  moving tribute. Ali is survived by his brother, sister and parents.
  He never married, but had been engaged.

  Ali, in fact, was often the first point of contact with Scotland.
  Driving across the Scottish Border once after a year spent in London,
  Ali's accent on the radio traffic bulletin was my first taste of
  home. I told him so the next day in Glasgow.

  "I hear that from a hundred people a week," he said. "Someone should
  write me a bagpipe tune: Ali Abbasi's welcome to Scotland." How very
  Scottish, how very typically Ali.  Scotland on Sunday, 1.8.04

  Death of Ali Abbasi triggered by lupus

  MURDO MACLEOD

  THE popular BBC Scotland broadcaster, Ali Abbasi, who died on Friday, had been
  suffering from lupus, a disease of the immune system which is not usually fatal.


  It is thought the disease had weakened the 42-year-old presenters natural
  defences and caused infections which brought on liver and kidney failure and
  then pneumonia.

  Abbasi, who died in Glasgows Western Infirmary, was one of the estimated 50,000
  Britons who suffer from lupus. In most cases the symptoms of the illness are
  controlled through drugs.

  Details of the illness emerged as 200 mourners attended Abbasis funeral at the
  Central Mosque in Glasgow yesterday, including his family and many of his former
  BBC colleagues.

  In accordance with Muslim custom he was laid to rest within 24 hours of passing
  away, though it is expected another service will be organised to allow more of
  his friends and former colleagues to pay tribute to the travel news presenter.

  It is understood Abbasis organs began to fail over a week ago, and he was taken
  into the intensive care unit at the Western Infirmary and placed on dialysis.
  For a short time his condition seemed to be improving but later on in the week
  he contracted pneumonia and one of his lungs collapsed. He went into a coma and
  his last 48 hours were spent on a life support machine. On Friday the decision
  was taken to switch the machine off.

  The causes of lupus, which affects one person in 3,500, are not fully understood
  although it is believed to be genetic and to lie dormant until triggered by
  other factors, such as another illness, stress, trauma and in some cases high
  exposure to sunlight. There is no known cure but the disease is not contagious.

  When a person suffers acutely from the condition, the immune system produces far
  too many antibodies which, circulating through the bloodstream, cause reactions
  leading to inflammation anywhere in the body. Major organs may be damaged in an
  irreversible way.

  Symptoms include depression, extreme fatigue, joint pain and severe rashes.
  Others include mouth ulcers, hair loss and anaemia. In earlier times, the
  disease was recognised by the appearance of a severe facial rash, which is
  rarely seen today because of advances in treatment of symptoms. The rash was
  considered similar to the wound left by a wolfs bite, giving rise to the name
  lupus for the illness, derived from the Latin for wolf, lupus vulgaris.

  Studies have shown that the disease is most prevalent in people of
  Afro-Caribbean origin, and that people of Indian or Pakistani background are
  less likely to be hit than Afro-Caribbeans but are more at risk than whites. The
  disease is also more common among women than men, with nine out of 10 sufferers
  being female.

  Many sufferers of lupus are able to lead full lives if their symptoms can be
  controlled, but in a small number of cases the illness is fatal. Many of those
  who die as a result of the disease succumb in their 30s or 40s.

  The mourners at the service included Ken MacQuarrie, controller of BBC Scotland.
  Others included BBC colleagues Louise White and John Milne and STV veterans
  Fiona Ross and Bernard Ponsonby.

  Abbasis death shocked friends and colleagues. One close friend said: "It was
  such a shock. He phoned me less than a fortnight ago and was really in good form
  and talking about getting together for a night out. I cant believe hes gone."

  A BBC Scotland insider added: "The whole atmosphere around here is terrible.
  There is a gap in the newsroom. No one can believe it. He was only 42. We are
  missing him dreadfully. Its all so horrendous."

  Abbasi was born in Karachi, Pakistan, and moved to the UK with his family in
  1963. He joined BBC Scotland as a travel presenter in 1994 from Glasgow City
  Council, where he worked as an art gallery assistant.

  As well as presenting travel news at the BBC, Abbasi worked as an audio
  technician with outside broadcasts and radio cars. These jobs brought him into
  frequent contact with many Scots in public life, and he became friends with
  First Minister Jack McConnell.

  Former Nato Secretary-General Lord Robertson described Abbasi as a "wonderful
  guy".

  Speaking to BBC Radio Scotland, Robertson said: "He was a complicated character
  at times but at the same way he was irrepressible. He had an infectious humour.
  The voice was a trademark. And he was just somebody who made a huge impression
  on anybody who met him."

  Abbasis decision to learn Gaelic was seen as a major encouragement for the
  language which has suffered a major decline in speakers in recent years. Gaels
  praised his near-perfect accent and pronunciation and he featured in a number of
  campaigns to raise the profile of Gaelic.

  Alasdair MacLeod, cultural development officer for Highlands and Islands
  Enterprise, which helps fund a number of Gaelic courses, said: "He was the
  highest-profile celebrity to learn Gaelic and we will struggle to get anyone to
  fill his place."


  (Two can play at George Orwell quotes)
  "In this country I dont think it is enough realizedI myself had no idea of it until a few years agothat Scotland has a case against England."

  Comment

  Working...
  X